JAK VYTVOŘIT A POSILOVAT SEBEDŮVĚRU

Jak vytvořit a posilovat sebedůvěru

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Pro koho je kurz vhodný?

Pro manažery, zaměstnance a osoby, kteří chtějí zvýšit svou sebedůvěru ve firemním prostředí i v běžném životě.

OBSAH KURZU

Úzkosti, původ projevy, psychologická intervence
Identifikace podmíněných pravidel a vytváření sebepřijetí
Popis jednotlivých kroků pro řešení problémů navozujících úzkostné stavy

 • Výběr problémové oblasti
 • Definice problému
 • Stanovení cílů
 • Definování možných strategií – brainstorming
 • Výběr strategií (metod) řešení
 • Časový plán jednotlivých kroků
 • Otevřená komunikace jako důsledek zdravé sebedůvěry

V průběhu školení se využívá celá škála aktivizující techniky – diskuze, rozhovor, brainstorming, výklad, instruktáž, simulace, hry, dramatizace a demonstrace.

Anotace

Osobnosti, které si váží sami sebe, mají dobrou sebedůvěru, mívají dobré vztahy, daří se jim jejich záměry dovést do konce, co zase podpoří rozvoj sebedůvěry. Jsou připraveni řešit náročné životní situace a jejich vznik nepřipisují vždy svému selhání, především tehdy, když tam není. Snaží se konstruktivně hledat způsoby řešení tak, aby si potvrdili svoje kvality. Vnější úspěch však nic neřeší, pokud nesouvisí s vnitřním přesvědčením, že se lidé mohou spolehnout na svůj potenciál, osobnostní i profesní. A právě proto je nutné o budování sebedůvěry mluvit a tuto teorii uvádět v praktický trénink jejího postupného vytváření.

je zaměřen na podporu a další rozvoj sebedůvěry u participantů, především při důležitých jednáních. Základní ideou kurzu je zvýšit každodenní pozornost k tomu, co se nám daří, v čem jsme šikovní, za co můžeme být na sebe hrdí, co na sobě oceňujeme a co vnímáme jako svoje přednosti. Nemusí to být jednoduché, protože zlozvyk se kritizovat a nacházet na sobě nedostatky je naučený od dětství a silně vžitý. Podobně budovat sebedůvěru je mnohem obtížnější proces, než její znehodnocení, proto bude detailně přiblíženo, ž čeho se sebedůvěra může skládat a jak je jednotlivé složky možné podpořit v jejich rozvoji. Také bude zmíněno, které osobnostní determinanty a vnější příčiny mohou její existenci narušit, případně úplně poškodit.

Kurz si klade za úkol sledování tří cílů:

Za prvé: poskytnout penzum informací týkajících se oblasti práce s prožíváním stavů úzkosti v souvislosti se zvládáním náročných situací práce s klientem (agresivním, pasivním, manipulujícím). Dále pak přiblížit základní teoretický přehled o problematice deprese, úzkosti a rozdílů mezi nimi. Podat základní koncept autodiagnostiky těchto problematických míst lidského fungování. Následně pak poskytnout ucelený přehled návodů a strategií, které se hojně využívají při léčbě úzkostných poruch. Jde o lidi trpícími nadměrnými obavami a starostmi, zejména obavami o zdraví, objevují se katastrofické myšlenky, které vyvolají silné napětí.

Za druhé: definovat silné a slabé stránky osobností lidí, pracujících v sociálních službách, které jsou významné z pohledu práce s problémovým klientem. Tato část bude zaměřena především na naučení se:

 • řešení profesních (příp. osobních) problémů účastníků skupin, které budou frekventanti otevírat ve skupinách bezpečného prostředí;
 • posuzování vzorců chování účastníků skupin a jejich kodifikace jako „spíše škodlivých“ nebo „zdraví prospěšných“. Prozkoumávání chování, kterého se jednotliví účastníci skupin chtějí u sebe zbavit a pokoušet se je ve vzájemné spolupráci systematicky odbourávat. A následně usilovat o posilování těch vzorců chování, které účastník vyhodnotí jako „zdraví prospěšné“;

Za třetí: demonstrovat metody pomáhající získávat psychickou vyrovnanost v stresových situacích v průběhu pracovní části dne.

Obsah

1. Zjištění očekávání účastníků, seznámení s programem vzdělávací akce (30 minut)

2. Úzkosti, původ projevy, psychologická intervence
Automatické myšlenky jsou nejsnáze přístupné uvědomení, napadají nás stále, jejich základ je však v podmíněných pravidlech a v jádrových přesvědčeních. Automatické myšlenky mají často formu vět, které sami sobe říkáme. Důvodem, proč tato pravidla „jak žít a dívat se na sebe a svět“ vznikla, je, aby byl život srozumitelnější a zvládnutelnější. Zpravidla v určitém období dětství měla adaptivní funkci. Z dlouhodobého hlediska však brání přijmout sebe sama, protože jejich požadavky jsou nadměrné nebo nesplnitelné. V kurzu bude popsáno, odkud podmíněná pravidla pocházejí, jestli a jak se dá s nimi pracovat. (120 minut)

3. Identifikace podmíněných pravidel a vytváření sebepřijetí.
Identifikace podmíněných pravidel pomáhá pro pochopení stále se opakujících problému v životě. Úkolem je najít všeobecná pravidla, která odrážejí to, co od sebe očekáváte, vaše kritéria, jací byste měli být, o tom, co je nezbytné k tomu, aby člověk byl v životě spokojený a úspěšný a měl dobré vztahy. Pokud zmapujete vliv těchto pravidel, zjistíte, že místo toho, aby vám vašich cílů pomáhala dosáhnout, jejich dosažení brání. Identifikace podmíněných pravidel muže být pro někoho obtížnější, než zachycení negativních automatických myšlenek. Část podmíněných pravidel funguje naplno teprve ve stresu, nebo pod určitým tlakem, nikoliv v klidu a pohodě, proto jim v době, když jsme v klidu, moc věřit nemusíte. Podstatné je, že nám škodí v době vetší zátěže.

Při vytváření sebepřijetí nejde o „falešné sebevědomí“ a nalhávání si, jak jsme skvělí, ale naučit se vidět situace a lidi v okolí reálně. Každý člověk má celou řadu omezení, na druhé straně však, je potenciál možností u většiny lidí z různých důvodů nevyužitý. Tyto možnosti většinou vysoce převyšují to, co děláme. Většina lidí by mohla vytvářet lepší vztahy, než mají, prožívat svůj život plněji, než prožívají, záleží na tom, zda se pro to rozhodnou a následně pro to i něco udělají. Budeme pracovat na postupném objevování přiměřené sebedůvěry a začínat se bude zvýšeným sebepřijetím. Základní idea je zvýšení každodenní pozornosti k tomu, co se nám daří, s čím jsme u sebe spokojení. Nemusí to být jednoduché, protože zlozvyk se kritizovat a nacházet na sobě nedostatky je naučený od dětství a silně vžitý.

Podobně od dětství může být silně vžitý i zákaz smýšlet o sobě dobře, obsažený i v přísloví „sebechvála smrdí“. Něco budovat je obvykle obtížnější, než něco ničit. Podobně budovat sebedůvěru je mnohem náročnější, než ji pošlapat. Sebedůvěra je základ pro otevřený dialog se sebou samým při řešení intrapersonálních konfliktů, také však při řešení náročných mezilidských vztahů. (60 minut)

4. Popis jednotlivých kroků pro řešení problémů navozujících úzkostně stavy

 • Výběr problémové oblasti
 • Definice problému
 • Stanovení cílů
 • Definování možných strategií – brainstorming
 • Výběr strategií (metod) řešení
 • Časový plán jednotlivých kroků
  (60 minut)

5. Otevřená komunikace jako důsledek zdravé sebedůvěry
Komunikující neodkládá odpovědi na pozdější dobu, nýbrž reaguje ihned. Svůj zájem dáváme najevo když: pozorně nasloucháme, jsme trpěliví, signalizujeme uznání za drobný pokrok v komunikaci, povzbuzujeme, sdílíme s druhým (nejen zájem o téma, ale i starost, radost či jiné emoce). Není dobré zahrnovat druhého přílišnou kritikou. I zde se spustí obranný mechanismus, brání se protiútokem (agresí), popřením. Významným rysem je podpora dalšího osobnostního rozvíjení se partnerů. (60 minut)

6. Shrnutí a závěr
Rekapitulace probraných teoretických základů v bodech, zmínění, kde je možné je využít. Zopakování postupů jak zvládat zmíněné problémové oblasti. Prostor bude také poskytnutý dotazům účastníků a zpětné vazbě. (30 minut)

PROFIL ABSOLVENTA

 • Cílové kompetence
  Účastník absolvování kurzu získá základní poznatky o vzniku a postupném rozvoji nízké sebedůvěry v průběhu života. Bude obeznámen se zážitky, které v minulosti mohli spustit systém pochybností o osobním výkonu a schopnosti zvládat náročné životní situace. Budou prohloubeny znalosti participantů o faktorech, které malou sebedůvěru udržují a jak fungují.
  Osvojí si dovednosti, jak se dá malá sebedůvěra překonat. Jak se dá korigovat negativní předpověď. Bude se postupně učit jak rozpoznávat negativní předpovědi a obranné chování. A následně se bude pokoušet o postupnou inkorporaci chování nového. Rozvine si dovednostní v rámci antistresového programu.
 • Použité metody
  Předávání informací:
  Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  Rozvoj dovedností:
  Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
  Demonstrace
  Skupinová a kooperativní výuka

Délka kurzu  den
8.00 – 15.30 h

OTEVŘENÉ TERMÍNY

Dle individuální domluvy.

MÍSTO KONÁNÍ

V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

LEKTOR

PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.


CENA 2 500 Kč

BONUS 30 minut konzultace s lektorkou ZDARMA 
do 30 dnů po skončení kurzu

CENA ZAHRNUJE účast 1 osoby, Certifikát o absolvování kurzu, drobné občerstvení, nápoj, kávu, čaj a studijní materiály.

ZPŮSOB ÚHRADY

HOTOVĚ nejpozději v den kurzu před jeho začátkem.

BEZHOTOVOSTNĚ, číslo účtu 2900611236 kod banky 2010, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Po uhrazení obdržíte fakturu – daňový doklad o zaplacení. Variabilní symbol pošleme po zaslání závazné přihlášky na kurz.